Uutiset |

Lääkkeiden saatavuusfoorumi: Vastuu saatavuuden varmistamisesta on kaikilla toimijoilla

Tiedonkulun kehittäjää kaivattiin keväällä DRA Consulting Oy:n järjestämässä lääkkeiden saatavuusongelmia käsittelevässä keskustelutilaisuudessa. Lääketeollisuus ry tarttui tähän ja järjesti perjantaina 8.11.2019 ensimmäisen Lääkkeiden saatavuusfoorumin.

Tilaisuuteen oli kutsuttu lääkealan keskeiset tahot keskustelemaan tarvittavista toimista, joilla varmistetaan lääkkeiden mahdollisimman hyvä saatavuus Suomessa.

Potilasjärjestöt ja apteekit nostivat esille, että potilaiden keskuudessa koetaan paikoin suurta huolta lääkehoitojen jatkuvuudesta. Yhteinen näkemys oli, että jokaisen toimijan on tunnettava vastuunsa lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi: riskien- ja muutostenhallintatoimien pitää olla kunnossa.

Monet ehdotetut parannustoimet liittyivät saatavuushäiriöihin liittyvän tiedonkulun parantamiseen. Seuraavassa on poimintoja keskustelussa esiin nousseista konkreettisista ajatuksista ja ehdotuksista.

Tiedon saatavuushäiriöstä pitää saavuttaa potilaat, lääkärit ja apteekit nykyistä paremmin

  • Useassa kohdassa nostettiin esiin ns. Norjan malli, jossa viranomainen omilla verkkosivuillaan antaa ohjeita lääkäreille, apteekeille ja potilaille saatavuushäiriötilanteissa. Tämä ei ainakaan nopealla aikataululla ole mahdollista, koska Fimea ei voi suositella suoraan tietyn lääkkeen käyttöä ja apteekin valtuudet eivät ulotu esim. lääkevalmisteen korvaamiseen toisella vahvuudella ilman lääkärin lupaa. Ajatus nähtiin kuitenkin hyvänä.
  • Suomen Apteekkariliitolla on suunnitteilla ratkaisu, joka toisi lääkkeiden saatavuustiedot asiakkaiden nähtäville kertomalla, missä apteekissa tuotetta on vielä jäljellä.
  • Lääketietokeskus on tuomassa Vnr-verkkopalveluun uuden toiminnon, jota kautta saatavuushäiriöilmoitukset välittyisivät automaattisesti Fimealle, Taksaan ja reseptinkirjoitusjärjestelmien kautta lääkäreille. Tieto kertoisi kuitenkin vain lääkkeen loppumisen tukusta.
  • Sairaala-apteekkien olisi hyvä saada ennakkotieto uhkaavasta saatavuushäiriöstä, koska lääkkeiden hankintamallin vuoksi hyllyssä ei ole yhdestä valmisteesta useita eri valmistajien vaihtoehtoja.

Velvoitevarastojen tehokkaampi hyödyntäminen, poikkeuslupavaatimusten höllentäminen

  • Sairaalatarjouskauden vaihtuessa pitäisi ensin hyödyntää päättyvän sopimuksen velvoitevarastot ja vasta sitten siirtyä uuteen valmisteeseen, jotta käyttökelpoisia lääkkeitä ei tarvitsi hävittää.
  • Poikkeusluvallisiin valmisteisiin (vieraskieliset pakkaukset) ei tarvitsisi liittää painettua pakkausselostetta kansallisilla kielillä, jotta pakkaukset saataisiin helpommin käyttöön.

Tilaisuudessa kuultiin myös, että Fimealle toimitettavat saatavuushäiriötiedotteet ovat todennäköisesti tulossa maksullisiksi vuoden 2020 alusta. Maksuilla pyritään osaltaan lisäämään viranomaisen resursseja lääkkeiden saatavuuteen liittyvissä selvitystöissä.

Lisää aiheesta: Yhteispohjoismaisilla lääkepakkauksilla saatavuusongelmia vastaan.